05 mei - Klaas de Jong

11 mei - Froukje van Schie

11 mei - Quirien Smeele

13 mei - Joke Swierts

13 mei - Til v.d. Bos

23 mei - Gre v.d. Boor