05 mei - Klaas de Jong

07 mei - Gerda v.d. Maarel

11 mei - Froukje van Schie

11 mei - Quirien Smeele

13 mei - Joke Swierts

13 mei - Til v.d. Bos

17 mei - Riet v.d. Lans

23 mei - Gre v.d. Boor